Caistealan agus buddies

Bha Clas a h-aon a’ peantadh caisteal an-diugh – ‘s e an Caisteal Pinc an t-ainm a tha air!

Thadhal sinn air na buddies againn anns a sgoil-àraich, agus bha sinn gan cuideachadh a’ dèanamh playdough agus a’ dèanamh litrichean a-mach as a phlaydough.

Tha Clas 4/5 air a bhith sgrìobhadh mu na ‘suidheachadh’ aca fhèin a chruthaich iad a-muigh.  Bidh an sgrìobhadh a’ tighinn dhachaigh an ath sheachdain mar Key Assessment Task.

Primary 1’s have been busy making their ‘Pink Castle’ as they have been learning about castles for their project. We had our visit to sgoil-araich where we helped our buddies to make playdough and to mould the playgdough into letter shapes. Primary 4/5 have been busy writing settings and photographed their own setting in the playground, and then wrote about it. This will be coming home next week as a Key Assessment Task.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s