Teirm trang!/Busy term!

Tha sinn air a bhith trang an teirm seo. Thadhal sinn air an Exhibition Centre agus bha madainn snog againn an sin ag ionnsachadh mu Niseag agus na h-oidhirpean a tha air a bhith ann Niseag a lorg! Bha am bàta ‘Loch Ness Morar project’ ann agus bha e inntinneach ga fhaicinn. Fhuair sinn goody bag cuideachd! Ionnsaich sinn mu stòiridh sa bhìoball – ‘Tower of Babel’ agus rinn sinn na tùran againn fhèin le marshmallows agus spaghetti. Cuideachd tha Clas 1 air a bhith trang ag ionnsachadh cùnntais. We have had a very quick and busy term. We visited the Exhibition Centre where we spent a nice morning learning about all the attempts to see Nessie. The ‘Loch Ness Morar project’ boat was there which was very interesting to see. We also got good bags to take home! We learnt about the ‘Tower of Babel’ story in the bible and made our own towers out of marshmallows and spaghetti. Primary 1’s have been busy learning their numbers.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s