New Stòrlann Resources

Tha Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig air làrach-lìn ùr a chur air bhog a chuidicheas pàrantan a tha ag oidhirpeachadh air ionnsachadh dachaigh Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig. Chruthaich am buidheann ghoireasan airson foghlam Gàidhlig meanbh-làrach, www.gaelic.educa-tion airson a dhèanamh nas fhasa do phàrantan an slighe a dhèanamh tro na goireasan ionnsachaidh aig gach ìre dhen sgoil. Air a’ phrìomh dhuilleig, tha stiùireadh soilleir gu goireasan airson na Tràth-ìre, Bun-sgoil agus Àrd-sgoil agus tha grunn cheangalan cuideachd ann gu làraich-lìn

fheumail eile fon tab Pàrantan. Tha ceangal feumail eile air an làrach airson sealbh fhaighinn air na leabhraichean leughaidh Gàidhlig a tha ann an cleachdadh anns na sgoiltean. Tha an goireas seo a‘ toirt cothrom do na sgoilearan air stuthan leughaidh a rèir stiùireadh bho na sgoiltean aca.

A new website to support parents as they attempt to support learning at home with children in Gaelic Medium Education has been launched by Stòrlann Nàiseanta Na Gàidhlig. The Gaelic educational resources organisation has created a mini site, www.gaelic.education/ to make it easier for parents to navigate the different learning resources for various stages of school.

On the main home page, there are clear signposts to resources for Early Years, Primary School and Secondary School (Tràth-ìrean, Bun-Sgoil and Àrd Sgoil) and the website also has a range of links to other useful sites under a ‘Parents‘ tab. There is a useful link to the suite of Gaelic reading books used in schools. This feature provides home learners with targeted reading material as advi-sed through home-school links.

Click on the link below for further information.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s