Gaelic Support for all — 2019/20 ~ News

Please see information below from BBC Alba (English translation at bottom.) A charaid chòir, Tha sinn an dòchas gu bheil sibh slàn is fallainn aig an àm-sa. Tha sinn airson fios a leigeil dhuibh mu chuid de na goireasan a tha rim faotainn gus taic a‘ chumail ri ionnsachadh ur cuid chloinne fhad ’s a […]

Gaelic Support for all — 2019/20 ~ News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s